„Wytyczne dla dostępności treści internetowych” (ang. Web Content Accessibility Guidelines, w skrócie WCAG) to opublikowany przez organizację W3C standard, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron internetowych, aby przygotowane przez nich strony były maksymalnie dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę 2016/2102, która nakazuje zwiększenie dostępności cyfrowej w oparciu o wspólne wymogi dostępności wyrażone w normie EN 301 549 V1.1.2. Strony internetowe i aplikacja muszą być zatem zgodne z tą normą.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w normie tej uwzględniono całość zaleceń WCAG 2.0, co oznacza, że wymagania dostępności cyfrowej zawarte w dyrektywie 2016/2102 w istocie nakazują obecnie spełnienie zaleceń WCAG 2.0, a więc dotychczasowych wymagań.

Do zaleceń WCAG 2.0 odwołuje się także projekt ustawy o dostępności, który pod tym kątem należałoby ujednolicić z przyjętą już ustawą odnoszącą się wprost do zapisów europejskiej normy EN 301 549 V1.1.2.

Kontrola obywatelska i sankcje
O ile sam obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej nie jest niczym nowym, ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych wprowadza też inne rozwiązania – m.in. publikowanie deklaracji dostępności, która wymaga sprawdzenia dostępności cyfrowej swojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz stałego nadzoru nad nią.

Co szczególnie istotne, każdy obywatel będzie miał prawo poinformować podmiot o braku dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji i wystąpić z żądaniem jej zapewnienia. Podmiot taki będzie miał co do zasady tylko siedem dni na zapewnienie strony internetowej, aplikacji lub ich elementów w odpowiedniej formie. Jeśli to nie nastąpi, zgłaszający żądanie ma prawo do złożenia skargi. Stwierdzenie rosnącej liczby uzasadnionych skarg może zaś skutkować nałożeniem na podmiot w drodze decyzji administracyjnej kary finansowej w wysokości do 10 tys. zł.

Bardzo podobne obowiązki związane z dostępności cyfrową przewiduje projekt ustawy o dostępności. Wymaga on bowiem zapewnienia, że strona internetowa, aplikacje mobilne i stacjonarne, a także dokumenty elektroniczne i multimedia zamieszczane na stronie internetowej zgodne z ze standardem WCAG 2.0 AA lub wyższym. Projekt przewiduje też podobny mechanizm kontroli obywatelskiej – każda osoba z niepełnosprawnością ma móc złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

W przypadku stwierdzenia, że niezapewnienie dostępności nastąpiło na skutek naruszenia przepisów ustawy, Prezes PFRON będzie mógł nakazać w drodze decyzji administracyjnej zapewnienie dostępności. Projektodawca przewiduje w tym przypadku odpowiednie stosowanie przepisów o postępowania egzekucyjnym w administracji dotyczące grzywny w celu przymuszenia, który przewidują możliwość nałożenia na osobę prawną jednorazowej grzywny w wysokości 50 000 zł, a grzywna może być nakładana kilkakrotnie (w takim przypadku z łącznym górnym limitem 200 000 zł).   

 

Zajmujemy się wdrażaniem standardów WCAG 2.1 (WCAG 2.0) dla stron internetowych z zachowaniem ustawień i grafik wg wzoru tj. obecnie działającej strony internetowej. 

 

Cena wdrożenia jest ustalana indywidualnie z uwagi na różną złożoność stron. Skontaktuj się z nami poprzez formularz, e-mailowo bądź telefonicznie i uzyskaj informacje jaki koszt będzie wdrożenia Państwa strony.

Przydatne linki:

 
 
 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Oddział w Polsce:

BotExpert24 sp. z o.o.

ul.Jędrzychowska 20d

65-385 Zielona Góra

Oddział w Anglii:

Red Raven Services LTD

Suite 18 Equity Chambers 249 High Street North, Poole, BH15 1 DX,

Great Britain

Zadzwoń do nas:

Polityka prywatności

Copyrights by BotExpert24 2020

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon